Har'A Jecha: Sarara

dubbis

Har'A Jecha: Sarara

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "sarara" in Oromo sarara Oromo nom.2 sarara kee Indefinite artic

Har'A Jecha: Garafur

dubbis

Har'A Jecha: Garafur

p>Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "garafur" in Oromo garafur Oromo nom.2 garafur afur qabdiia

Har'A Jecha: Geengoo

dubbis

Har'A Jecha: Geengoo

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "geengoo" in Oromo geengoo Oromo nom.2 bifaa geengoo fi sarara In

Har'A Jecha: Rogsadi

dubbis

Har'A Jecha: Rogsadi

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "rogsadi" in Oromo rogsadi Oromo nom.2 rogsadi sadi qabdiiaa jir

Mana Barumsa

dubbis

Mana Barumsa

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "mana barumsa" in Oromo mana barumsa Oromo nom.2 mana barumsa ke

Har'A Jecha: Leenca

dubbis

Har'A Jecha: Leenca

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "leenca" in Oromo leenca Oromo nom.2 leenca eegee qabdiiaa jiraa

Har'A Jecha: Sariitii

dubbis

Har'A Jecha: Sariitii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "sariitii" in Oromo sariitii Oromo nom.2 sariitii ishee Indefini

Har'A Jecha: Naacha

dubbis

Har'A Jecha: Naacha

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "naacha" in Oromo naacha Oromo nom.2 naacha bishaan fakaataaa ji

Har'A Jecha: Jaldeessaa

dubbis

Har'A Jecha: Jaldeessaa

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "jaldeessaa" in Oromo jaldeessaa Oromo nom.2 jaldeessaa muuzii n