Oromo kasahorow: Kitaaba Bit.

Oromo-English, English-OromoOromo Learner's Dictionary: Oromo-English, English-Oromo
Oromo-English, English-OromoModern Oromo Dictionary: Oromo-English, English-Oromo