Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.

Sua Iimeelii ta'aa jiraa. Sua yeroo kee kan daqiiqaa 3 barbaadaa jiraa.

Har'a jalqaba!

Galmee Jechootaa: Oromo -

  • Yaadannoo
  • Har'A Jecha: Sarara
  • Har'A Jecha: Garafur
  • Har'A Jecha: Geengoo
  • Har'A Jecha: Rogsadi
  • Mana Barumsa
  • Har'A Jecha: Leenca