Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Oromo Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Oromo Dictionary

Akaaniffaa
Beenin
Ingliiffaa
Konggoo
Kotdiivwaar
Naayjeeryaa
Shonaa
Yoruuba
a'aa
adda
addee
adii
afaala
afamaa
afuufuu
ajaa'ibaa
ajjeesaa
ajjeesuu
alaabaa
anniisaa
areeda
arraba
arrabsuu
awwala
baasketi
badhaasa
baga gammadde
bara
bararii
bareedina
barii
beeksiisaa
beela
beeqeelaa
bidoollee
biillaacha
biqiltuu
birtukaanii
biyya alaa
bloogii
bobaa
boo'uu
boodarra dhufuu
boora
boru
bu'aa
bulala
bulchiinsa
buphaa
busaa
carraaqa
cilee
cirrachaa
cobuu
cuqaasuu
cuquliisa
daakuu
daangaa
dachaasu
dadhabaa
dalla
damma
daqiiqaa
dargaggeessaa
dhaabadhu
dhaalmaya
dheebochuu
dhiibuu
dhiigiicha
dhimma
dhugaatii
dhuguu
dhukkubaa
dhukkubbii mataa
dhukkubsataa
dhuma kan hinqabne
diina
diinumma
dongoraa
dorgomuu
du'a ka'uu
dubbachuu
duguguruu
dulloommaa
durbii
eegee
elektiriika
ergaa
faanoosi
fal'aana
falmmi
fayyuu
fiiguu
filaa
fixuu
foddaa
foolii
foon
furddaa
furtuu
gaa'ila
gaala
gaalooni
gaazexessaa
gabaa
gabatee cuqoo
gadi
gajaraa
galgala
gammoojji
ganama
garaaja
garafur
garjaha
garshanee
gatii
geengoo
geggeessuu
gintii
goggogaa
gogooksuu
googaa sa'aa
gowwaa
graammii
gumgumuu
gurguruu
gurra
gurraacha
gurroo
guutuu
haaduu
haarataa
haawwii
hadhaa
halluu
harka
harma
haroo
haxxifachuu
heddommeeysa
heegaree
heerumuu
herreega
hidda dhiigaa
hidhaa
hidhii
hiriyaa
hirqinfuu
hirrina
hojjaa gaarii
hoogana
hooganaa
hubachuu
huubbo
ibidda
iboolaa
iddo baqannoo
ijoollee
ilkaan arba
ilmanamaa
iraanfachuu
irreechaa
jabaa
jecha
jeequumsa
jijjiiruu
jolloof
kaameraa
kaballa
kan Afriikaa
keessummaa
kennaa
khaakhii
kofa
konkolaataa
koomee
korophiisa
kubbaayyaa
kudha afur
kudha jaha
kudha lama
kudha saddeet
kudha shan
kudhan
kudhuuraa
kufuu
kuma
kusaa kosii
kutaa siree
lafa
laga
lakkaawuu
lammii
leenjisa
limmoo
limmoo warraanachu
liqii
lolaa
lomii
looga
luukuu kormaa
maallaqa
maashinii
maastari
magaala
magarrisa
mana fincaanii
mana poostaa
marga
marraa
mata duree
mi'a baatu
mi'aa
mi'aawaa
miiccuu
miila
misirroo
mooti
mootummaa
morka
mula'ta
murannoo
murtii
muuzii
naacha
nabiyyii
nama
niiwtroon
nuuklasii
o'aa
obboleettii
obboleeyyan
obsa
oddoola
ol
onnee
parlaamenti
phaaphaas
protoon
qaama
qabaa
qabu
qaraxa
qeesii
qerransa
qootii
qoraan
qorannoo
raadiyoo
rabbi
rakkisa
ree'ee
reefa
rifeensa
rifeensa dhaabee
roobii
sa'aa
saanqaa
saayinsii
saddeettama
salphisa
sarara
shukkaa
shuumii
simbaal
simiinttoo
sirbiisa
sirbu
sirrii kanhintaane
soddomaa
suuta
taa'uu
tamboo
tapha
televizyini
tisiisaa
uffata
ulee hartuu
ulfaataa
ulfina
ulfina guddaa
ulfina salphaa
urunguu
uttuu
uummata
vaayoletii
waadaa
waaw
wal dhawa
walaba
waldaa
warqee
wasiila
xarmuushii
xinnaa
xinneesa
xiqqoo
yaadachuu
yaadannoo
yaroo
.