Harka kee miicc fi jiraach!

Tapha galmee jechootaa xabach.

Jecha ta'aa jiraa.

Galmee jechootaa icha jecha icha qabdiiaa jiraa.

Galmee Jechootaa Oromo -

Akaaniffaa
Beenin
GaDangme
Ingliiffaa
Konggoo
Kotdiivwaar
Maarqoos
Naayjeeryaa
Shonaa
Yoruuba
a'aa
aadaa
abaaboo
abaarsa
abbaa
adda
adda addummaa
addee
adii
aduu
aduun baate
afaala
afaan
afamaa
afuufuu
aguuguu
ajaa'ibaa
ajjeesaa
ajjeesu
ajjeesuu
alaabaa
amaaket
amala
amala gaarii
amaleensa
amanamaa
amanuu
anaaxii
anniisaa
areeda
arraba
arrabsuu
awwala
ayyaana musliina
baabura geejjibaa
baala
baankii
baasketi
baay'ina
babal'achuu
badhaadhiina
badhaasa
baga gammadde
baha
bajata
balbala
balfaa
bara
bararii
bareedina
barii
basaastuu
bataluma
beeksiisaa
beela
beeqeelaa
bidoollee
biillaacha
biqiltuu
birtukaanii
bishaan bonaa
bitaa
biyya alaa
bloogii
bobaa
boo'uu
boodarra dhufuu
boora
boru
bu'aa
bulala
bulchaa
bulchiinsa
bulchuu
buphaa
burcuqqoo
busaa
buufata
cabbii
carraaqa
cilee
ciqilee
cirrachaa
cobuu
cuqaasuu
cuquliisa
daakuu
daangaa
daaraa
daawwitii
dabaluu
dachaasu
dadhabaa
dadhabina
dalla
damma
danda'uu
daqiiqaa
darbee darbee
dargaggeessaa
deeb'uu
dhaabadhu
dhaalmaya
dhaluu
dhandhamuu
dhangalaasuu
dheebochuu
dhiibuu
dhiigiicha
dhimma
dhoqqee
dhugaatii
dhuguu
dhukkubaa
dhukkubbii mataa
dhukkubsataa
dhuma kan hinqabne
diina
diinumma
dinqisiifannaa
diraamaa
dongoraa
dorggommii
dorgomuu
du'a ka'uu
dubbachuu
duguguruu
dulloommaa
durba
durbii
duumessa
eeboo
eegee
elektiriika
ergaa
faana
faana miilaa
faanoosi
faara tolaa
fagaara
fageenya
fakkeenya
fal'aana
falmmi
fattee
fayyuu
fiiguu
filaa
firaa
fixuu
foddaa
foolii
foon
funyaan
funyoo
furddaa
furmaata
furtuu
fuunfachuu
ga'ilaa
gaa'ila
gaadisa
gaafa baasaa
gaafataa
gaala
gaalooni
gaazexessaa
gabaa
gabaasa
gabatee cuqoo
gabbataa
gadi
gadoduu
gajaraa
galgala
gammoojji
ganama
ganna
garaaja
garafur
garba
garbicha
gargaaraa
garii
garjaha
garshanee
gatii
gawisoo
geengoo
geggeessuu
gintii
goblaa
godaannisa
goggogaa
gogooksuu
gong gong
gooba
googaa sa'aa
gowwaa
graammii
gubbaa
gudeeduu
gumgumuu
gurguruu
gurra
gurraacha
gurroo
guutuu
haada
haadha
haadha guddoo
haaduu
haarataa
haawwii
hadhaa
halluu
hanga
harka
harma
haroo
haxxifachuu
heddommeeysa
heegaree
heerumuu
helmeeti
herreega
hidda dhiigaa
hidhaa
hidhata
hidhii
himaa
hin
hiriyaa
hirqinfuu
hirrina
hiyyeessa
hojii
hojii hin qabne
hojii koornisii
hojjaa gaarii
hojjetamee
hoogana
hooganaa
hoqisaa
horii
hoteela
hubachuu
hunda
huubbo
huutuu
ibidda
iboolaa
ibsaa
ibsuu
iddo baqannoo
ija
ija wayinii
ijoollee
ilkaan arba
ilma
ilmanamaa
intarneetii
iraanfachuu
irreechaa
ispaayinaal koordii
itti aanaa
itti gaafatamummaa
ittoo
iyyataa
jaaladhuu
jabaa
jabina
jajabessa
jecha
jeequumsa
ji'a
jibbuu
jijjiiruu
jirbii
jolloof
kaameraa
kaartoonii
kaballa
kadhachuu
kafaltii
kan Afriikaa
kan biraa
kan tursu
kanaan
karabaataa
katee
ke
keessummaa
kennaa
kennuu
khaakhii
kibxata
kitibaata
kofa
konkolaataa
koomee
kophee
korophiisa
kubbaayyaa
kudha afur
kudha jaha
kudha lama
kudha saddeet
kudha sagal
kudha shan
kudhan
kudhuuraa
kuduraa
kufuu
kuma
kusaa kosii
kutaa siree
l
lafa
laga
lakkaawuu
lakkoofsa
lammii
leenjisa
lilmoo
limmoo
limmoo warraanachu
liqeessuu
liqii
liqimfama
liziiyamii
lola
lolaa
loltuu
lomii
looga
luukuu kormaa
maallaqa
maashinii
maastari
maastikaa
maati
magaala
magarrisa
mallaqa
mana
mana barumsa
mana fincaanii
mana foonii
mana hidhaa
mana keessummaa
mana poostaa
mankuusa
maqasa
mar'imaan
marga
marraa
masaraa
mata duree
mayilii
meetii
mi'a baatu
mi'aa
mi'aawaa
miiccuu
miila
misirroo
mismaarri
misooma
miti
mooti
mootummaa
morka
mudanmudhii
muka
mula'ta
murannoo
murtii
murtoo
muuzii
naacha
naayitrojinii
nabiyyii
nagaa
nama
nama barate
nama qurxummii baasu
namummaa
niiwtroon
nuuklasii
nyaata qopheessaa
o'aa
obboleettii
obboleeyyan
obsa
oddoola
oduu
offittummaa
ofijaalachuu
oksiijinii
ol
onnee
oofuu
parlaamenti
phaaphaas
plaanteeni
poolisii
protoon
qaama
qaanii
qabaa
qabbanaa'aa
qabiyyee
qabu
qabxii
qalamaa
qaraxa
qarqara galaana
qaxxaamura
qeesii
qerransa
qooda
qoodduu
qootii
qoraan
qorannoo
qoricha
qufaa
qulfa
qulfii
quncisuu
qurxummii
raadiyoo
raafamuu
rabbi
rakkisa
rakkoo sammuu
ree'ee
reefa
rifeensa
rifeensa dhaabee
roobii
sa'aa
saahina
saamunaa
saamunaa ilkaanii
saanqaa
saayinsii
saddeettama
sagaagala
sagalee guddaa
sakanddii
salphisa
samii
sana booda
sarara
sarara dagalee
sarbaa
saree
sariitii
seenaa
shakkii
shamizii
shan
sheena'uu
shirrishirri
shukkaa
shuumii
simbaal
simiinttoo
sinimaa
sirbiisa
sirbu
sirrii kanhintaane
siyaasaa
sodaa
soddomaa
sossodaachiisuu
suuqii
suuraa
suuta
taa'uu
taaksii
tamboo
tapha
tarii
televizyini
tikeeta
tisiisaa
tubboo
turuuf
uffarmaa
uffata
ulee hartuu
ulfaataa
ulfina
ulfina guddaa
ulfina salphaa
urgaa
urjii
urunguu
uttuu
utuu
uummata
vaayoletii
waadaa
waaw
wajjin(kaampaanii)
wal dhawa
wal loluu
walaba
waldaa
waldiduu
walii galuu
wandaqa
wanta
warabboo
warqee
wasiila
wiixata
xarmuushii
xinnaa
xinneesa
xinnoo
xiqqoo
xuraa'aa
yaabbachuu
yaadachuu
yaadannoo
yakkamaa
yaroo
yeroo baay’ee
yeroo jiraanyaa
yommuu
yoo xinaate
zeeytii
zingibila
.