Oromo kasahorow: Kitaaba Bit.

Master the simple tenses of the Oromo languageModern Oromo Verbs: Master the simple tenses of the Oromo language
Illustrated Oromo-English, English-OromoOromo Children's Dictionary: Illustrated Oromo-English, English-Oromo
A concise introduction to the Oromo languageModern Oromo: A concise introduction to the Oromo language
Oromo-English, English-OromoOromo Learner's Dictionary: Oromo-English, English-Oromo
Oromo-English, English-OromoModern Oromo Dictionary: Oromo-English, English-Oromo