Oromo kasahorow: Kitaaba Bit.

  1. Oromo Children's Dictionary: Illustrated Oromo-English, English-Oromo
  2. Modern Oromo: A concise introduction to the Oromo language
  3. Oromo Learner's Dictionary: Oromo-English, English-Oromo
  4. Modern Oromo Dictionary: Oromo-English, English-Oromo
  5. Modern Oromo: Master the simple tenses of the